HMS-SERTIFIKAT

Mål med sertifiseringen.
Målet med selve sertifiseringssystemet har vært å gi norske bedrifter/institusjoner motivasjon til oppnå et godt arbeidsmiljø, og etterlevelse av lov og forskrifter, uten å måtte snu opp ned på hele virksomheten. Det er en forutsetning at kostnadene knyttet til selve sertifiseringsarbeidet ikke bør frata småbedrifter HMS-sertifikat.

Hvorfor HMS-sertifikat?
Det kan selvsagt være hyggelig for virksomhetens egen del å inneha bekreftelse på at andre enn man selv er oppmerksom på virksomhetens gode HMS-rutiner.

Mange i kjøpssituasjon; kunder, entreprenører, kommunale eller statlige etater o.a. krever HMS-dokumentesjon eller egenerklæring på internkontroll.

Mange benytter HMS-sertifikatet i markedsføringen overfor nye kunder. tilbudsdokumenter kan vedlegges kopi av sertifikatet. Det kan gi kunden den grad av trygghet han behøver for å innlede et samarbeid med virksomheten.

Det er grunn til å anta at tilsynsmyndigheter vil ha et annet blikk på virksomheter med HMS-sertifikat (sertifikatet fornyes årlig).

Hvordan oppnå HMS-sertifikat?
Bedriftstjenesten AS sitt oppfølgingsprogram fører til sertifisering. Sertifisering ved oppfølgingsavtale medfører ingen ekstra kostnader for virksomheten. Sertifikatet leveres innrammet.

Virksomheten kan på egen hånd gjennomføre de kartlegginger o.a. som er nødvendig (se enkel oversikt nedenfor). Deretter kan arbeidet verifiseres av Bedriftstjenesten AS. For beskjedne beløp kan så HMS-sertifikat utstedes. Leveres innrammet.

Kriterier for HMS-sertifisering. Forenklet oversikt.

Bedriftstjenesten sin oppfølging av virksomheten, samt virksomhetens egen innsats for å korrigere avdekkede avvik vil normalt kvalifisere til HMS-sertifikat. Forenklet er kriteriene slik for de respektive sertifiseringsklasser:
Klasse B:
 • Dokumentert gjennomført fysisk kartlegging og risikovurdering. Korrigert iht. handlingsplan.
Klasse A:
 • Dokumentert gjennomført fysisk kartlegging og risikovurdering. Korrigert iht. handlingsplan.
 • Dokumentert gjennomført psykososial kartlegging. Gjennomgang av skriftlig rapport.
Klasse A+:
 • Dokumentert gjennomført fysisk kartlegging og risikovurdering. Korrigert iht. handlingsplan.
 • Dokumentert gjennomført psykososial kartlegging. Utarbeidet handlingsplan med påfølgende handling. Må ha innehatt HMS-sertifikat klasse A foregående år.


Sertifiseringsklasser/-kriterier
(kan endres uten varsel)

27.09.2004
Klasse A+
Meget god fysisk:
- Kartlegging
- Handlingsplan

Meget god psykisk:
- Kartlegging
- Handlingsplan
Klasse "A+" er den høyeste sertifiseringsklasse.

Virksomheter sertifisert i denne klasse har utvist betydelig vilje til utbedringer eller opprettholdelse av godt arbeidsmiljø. Det kan dokumenteres god fokus på både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Som et minimum gjennomføres flg. tiltak normalt med 12 måneders intervaller, og gir grunnlag for evt. oppdatert sertifisering:
 • Foregående år sertifisert i klasse A, eller høyere.
 • Den som utsteder sertifikatet skal forvisse seg om at den aktuelle virksomhets ledelse har kontinuerlig fokus på HMS, ikke minst psykososiale forhold, utover det som ansees alminnelig i bransjen/type virksomhet.
 • Det er utarbeidet konkret handlingsplan som følge av den psykososiale kartlegging (frafalles naturligvis dersom det ikke er avdekket avvik av betydning). Forholdene i eventuell handlingsplanen er utbedret, eller i en aktiv utbedringsprosess.

Klasse A
Meget god fysisk:
- Kartlegging
- Handlingsplan

God psykisk:
- Kartlegging
Klasse "A" er en høy sertifiseringsklasse.

Virksomheter sertifisert i denne klasse har utvist betydelig vilje til utbedringer eller opprettholdelse av godt arbeidsmiljø. Det kan dokumenteres god fokus på både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Minimum gjennomføres flg. tiltak som gir grunnlag for evt. oppdatert sertifisering:
 • Fysisk og psykisk kartlegging av arbeidsmiljøet, normalt hver 12. måned. Den psykiske/psykososiale kartleggingen er gjennomført med formaliserte arbeidsmiljø-/medarbeidersamtaler. Begge kartlegginger er utført med bistand fra Bedriftstjenesten AS, eller kan dokumenteres gjennomført på annen tilsvarende måte. Når kartleggingene er gjennomført av andre enn Bedriftstjenesten AS er det dokumentert eller verifisert at viktige deler av arbeidsmiljøloven og dens forskrifter er etterlevd. Som eksempler/minstekrav skal det være opprettet arbeidsavtaler med alle ansatte, arbeidsutstyr kontrollert og kontroll dokumentert iht. AML, verneombud (og evt. AMU) valgt og opplært, oppdaterte forskrifter/veiledninger tilgjengelig, internkontrollsystem (HMS) finnes i virksomheten. Det er utarbeidet skriftlig rapport og handlingsplan for forhold som er avdekket under kartleggingen.
 • Det er gjennomført risikovurderinger.
 • Alle punkter i rapportene vedr. fysiske forhold er rettet, eller i en aktiv utbedringsprosess, iht. handlingsplan.
 • Det arbeides kontinuerlig med mulige forbedringer av psykiske/psykososiale forhold.
 • Virksomheter hvor en vesentlig del av arbeidet utføres utenfor eget bygg (f.eks. håndverkere) må kunne dokumentere vernerunder eller annen sikring av HMS ved denne typen arbeid.

Klasse B
Meget god fysisk:
- Kartlegging

- Handlingsplan
Klasse "B" dokumenterer fokus på arbeidsmiljø.

Virksomheter sertifisert i denne klasse har utvist vilje til utbedring eller opprettholdelse av godt arbeidsmiljø.
Flg. tiltak gjennomføres, og gir grunnlag for evt. oppdatert sertifisering:
 • Fysisk kartlegging av arbeidsmiljøet, normalt hver 12. måned. Kartleggingen er utført med bistand fra Bedriftstjenesten AS, eller kan dokumenteres gjennomført på annen tilsvarende måte.
 • Det er utarbeidet skriftlig rapport og handlingsplan for forhold som er dokumentert under kartleggingen.
 • Det er gjennomført risikovurderinger.
 • Alle punkter i handlingsplanen er rettet, eller i en aktiv utbedringsprosess, iht. planen.
 • Virksomheter hvor en vesentlig del av arbeidet utføres utenfor eget bygg (f.eks. håndverkere) må kunne dokumentere vernerunder eller annen sikring av HMS ved denne typen arbeid.

Sertifikat i denne klasse kan tildeles av andre grunner, for eksempel dersom virksomhetens karakter gjør det naturlig å ha fokus i vesentlighet mot psykososiale forhold, og mindre mot fysiske.

Nytt sertifikat
Nytt sertifikat utstedes normalt med 12 måneders intervaller, når handlingsplan etter årlig kartlegging er utført, eller under aktiv utførelse. Sertifikat kan utstedes uten at det er utført psykisk kartlegging det konkrete år, som en følge av at forrige års kartlegging ikke avdekket forhold som skulle gi grunn til å anta behov for ny kartlegging etter 12 måneder.