OPPFØLGING I BEDRIFTEN

Oppfølging av internkontroll
Mange opplever hverdagen hektisk og ønsker ikke at internkontroll av arbeidsmiljøet skal bli skadelidende av den grunn.

Løsning

Bedriftstjenesten tilbyr oppfølging som ivaretar viktig ettersyn og dokumentasjon i din bedrift. I korthet vil det si at Bedriftstjenesten's representant kontakter kunden og avtaler tid for besøk. I samarbeid med bedriftens vernepersonell gjennomføres en årlig arbeidsmiljøundersøkelse. Det utarbeides handlingsplaner og rapporter. Pakkene tilbys til fast forhåndspris:

  PAKKE NR 1:

 1. Tar initiativ
  Bedriftstjenesten tar initiativ til årlig inspeksjon av arbeidsmiljøet.

 2. Årlig kontroll
  Bedriftstjenesten as deltar på den årlig inspeksjon/kartlegging av fysiske forhold. Inspeksjonen tar sikte på å fange opp de viktigste avvik, svakheter det også er grunn til å anta at Arbeidstilsynet ville ha påpekt under inspeksjon.

 3. Handlingsplan
  Bedriftstjenesten deltar i påfølgende møte for utarbeidelse av handlingsplan og fordeling av oppgaver (hvem gjør hva og når!). Dato for oppfølging fastsettes.

 4. Rapport
  En ryddig rapport med handlingsplan sendes deltakerne.

 5. Oppfølging
  Bedriftstjenesten deltar på oppfølgingsmøte (har alle utført hva de påtok seg?). Utarbeider evt. ny handlingsplan.

 6. Statusrapport
  Statusrapport med handlingsplan sendes deltakerne.

 7. Arbeidsmiljøsamtale
  Formalisert samtale gjennomføres med den enkelte ansatte med henblikk på å avdekke eventuelle uheldige arbeidsmiljøforhold.

 8. Analyse - Rapport
  Analyse av samtalene sluttes i skriftlig rapport som sendes eller overleveres etter avtale.

  PAKKE NR 2:

  Ovennevnte pakke kan følges opp med tilleggspakke (vernerunde) som gjentas én eller flere ganger, dermed oppnår man kontinuitet:

 1. Tar initiativ
  Bedriftstjenesten tar initiativ til, og deltar på vernerunder (noe enklere enn årlig inspeksjon). Antall etter avtale.

 2. Handlingsplan
  Bedriftstjenesten deltar i påfølgende møte for utarbeidelse av handlingsplan.

 3. Rapport
  Ryddig rapport med handlingsplan sendes deltakerne.

INTERNKONTROLL

Forskriften "Internkontroll" (544) § 1 sier om formålet:

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i verksomheten innen
 • arbeidsmiljø og sikkerhet

 • forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester

 • verne av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Forskriften 544, § 5 sier om innholdet i HMS-arbeidet
(internkontroll systemet):

Internkontroll innebærer at bedriften skal:
 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

 4. Skriftlig: Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

 5. Skriftlig: Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

 6. Skriftlig: Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

 7. Skriftlig: Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.

 8. Skriftlig: Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Bistand

Bedriftstjenesten AS har lang erfaring og kan bistå både med utarbeidelse og etterlevelse av internkontrollsystem. Den individuelt tilpassede håndboken bygger på et basissystem som gjør at kostnadene holdes på et akseptabelt nivå. Fast forhåndspris.