OPPLÆRING

Lovpålagte kurs

Arbeidsmiljølovens § 6-5, pålegger verneombud å gjennomgå opplæring for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Medlemmer av LO/NHO er i tillegg, gjennom avtale, pålagt å gi førstelinjes arbeidsledere opplæring.
Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger også arbeidsgiver (daglig leder) å gjennomgå HMS-opplæring.

Forskriften (321) "Verneombud og arbeidsmiljøutvalg" § 12:

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Opplæringen skal
 1. omfatte en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives,
 2. gi kunnskaper om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak,
 3. gi kunnskaper om ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.v.,
 4. gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder på området. Brukes det kjemiske stoffer skal det gis opplæring om de helsefarer stoffene kan medføre.

Kursprogram

 • Krav til opplæringen
 • Begrepet HMS
 • Arbeidsmiljølovens formål
 • Ansvar og plikter
 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøsamarbeid
 • Internkontroll
  - Kartlegging
  - Vernerunder
  - Avviksbehandling
  - Risikovurdering
  - Handlingsplan
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav
 • Informasjon og drøfting
 • Kontrolltiltak i virksomheten
 • Arbeidstid
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Vern mot diskriminering
 • Ansettelse
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • Tvister og arbeidsforhold
 • Tilsyn med loven
 • Straff
 • Personlig vernutstyr
 • Støy
 • Belysning
 • Klima
 • Ergonomio

 • Internkontroll på egen arbeidsplasso
 • Gruppearbeid

40 timers opplæring

Etter forskriftens § 12, nr. 4 skal opplæringen ha en varighet på minst 40 timer. Kursene går over 5 dager og gjennomføres med 4 dager undervisning/gruppearbeid og 1 dag kartlegging, risikovurdering og planlegging i egen bedrift.

20 timers opplæring

Forskriften gir anledning for partene til å inngå avtale om et lavere antall timer enn 40. Derfor tilbys også 20 timers kurs. Kursene går over 3 dager og gjennomføres med 2 dager undervisning/gruppearbeid og 1 dag kartlegging, risikovurdering og planlegging i egen bedrift. Disse kursene blir ofte benyttet av bedrifter innen handel og kontor, der risiko for skade eller ulykke er liten.

Kurs i din bedrift

Både 40 timers, 20 timers og oppfølgingskurs kan gjennomføres bedriftsinternt, det vil si at opplæringen kan foregå i din egen bedrift, og på den måten tilpasses situasjonen på din arbeidsplass.


Kurs for arbeidsgiver

Arbeidsgivere er pålagt å gjennomgå opplæring i HMS. Gjennom opplæringen skal arbeidsgiver skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.


Andre kurs

Bedriftstjenesten tilbyr individuell bistand og bedriftstilpasset opplæring knyttet til Arbeidsmiljølovens forskrifter. Noen stikkord i denne forbindelse er:
 • Internkontroll
 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Risikovurdering
 • Avviksbehandling
 • Kartlegging
 • Dokumentasjon.